ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

1. ข้อตกลง

โดยการเข้าเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในเว็บไซต์และเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับคำเหล่านี้คุณจะถูก ห้ามมิให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ วัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และการบังคับใช้ กฎหมายเครื่องหมายทางการค้า

2. สิทธิ์การใช้งาน

2.1 อนุญาตให้ทำการดาวน์โหลดสำเนาของวัสดุ(ข้อมูลหรือซอฟแวร์)ในเว็บไซต์ของ Noks Gps สำหรับการดูส่วนบุคคลชั่วคราว, ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น หรือได้รับอนุญาตจาก Noks Gps ซึ่งมีใบอนุญาตปกป้องสิทธิ์และภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณไม่สามารถ
2.1.1 แก้ไขหรือคัดลอกวัสดุ
2.1.2 ใช้วัสดุเพื่อการค้าใดๆ หรือเพื่อการแสดงผลต่อสาธารณะชนใดๆ(เพื่อการค้าหรือไม่ใชเพื่อ่การค้า)
2.1.3 พยายามที่จะ decompile หรือย้อนกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ Noks Gps ใดๆ
2.1.4 ลบเครื่องหมายลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินอื่นๆจากวัสดุ(ข้อมูลหรือซอฟแวร์) หรือ
2.1.5 วัสดุ(ข้อมูลหรือซอฟแวร์)มีการถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นหรือ”แสดง”วัสดุ(ข้อมูลหรือซอฟแวร์)บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

2.2 การอนุญาตนี้จะยุติโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้และอาจถูกยกเลิกโดย Noks Gps ที่เวลาใดๆ เมื่อมีการยกเลิกคุณจะต้องทำลายวัสดุดาวน์โหลดใดๆ ในความครอบครองของคุณไม่ว่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์

3. คำสงวนสิทธิ์

วัสดุในเว็บไซต์ของ Noks Gps มีให้ตามเงื่อนไขของความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิอื่นๆ

4. ข้อจำกัด

ในกรณีที่ไม่มี Noks Gps หรือ ซัพพลายเออร์ที่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ(แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจาการสูญหายของข้อมูลหรือผลกำไรหรือจากการหยุดชะงักของธุรกิจ) ที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้วัสดุ(ข้อมูลหรือซอฟแวร์)ในอินเทอร์เน็ตของ Noks Gps ความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นในบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกัน โดยนัยหรือข้อจำกัดของความรับผิดต่อความเสียหายที่สืบเนื่องมาเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

5. การแก้ไขและข้อผิดพลาด

วัสดุที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Noks Gps อาจรวมถึงข้อผิดพลาดทางเทคนิคการพิมพ์หรือการถ่ายภาพ.Noks Gps ไม่รับประกันว่าวัสดุใดๆของในเว็บไซต์ของตนมีความถูกต้องสมบูรณ์ หรือปัจจุบัน Noks Gps อาจจะเปลี่ยนแปลงวัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Noks Gps จะมุ่งมั่นในการปรับปรุงวัสดุใดๆอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

6. ลิ้งค์

Noks Gps ได้มีการตรวจสอบเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับทาง Noks Gps ถ้ามีการเชื่อมโยงใดๆที่ไม่ได้เกิดจาก Noks Gps ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงดังกล่าว รวมลิงค์ใดๆ ที่ไม่ได้รับรองด้วยเว็บไซต์ของ Noks Gps การใช้เว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้

7. ข้อตกลงของการปรับเปลี่ยนการใช้งานเว็บไซต์

Noks Gps สามารถแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามรุ่นที่ใช้อยู่แล้วในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ Noks Gps ใดๆ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย