กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ

วันนี้ที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ” ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่ ฯ กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่ เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยกลางและอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับรถโดยสารขนาดเล็กที่จะนำมาแทนรถตู้โดยสาร และรถตู้โดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็น ส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะของประเทศ วันนี้ที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ” ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่ เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม รับฟังข้อเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กและรถตู้โดยสาร นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม […]

เปิดแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งปี 60 ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน “มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน”

เปิดแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งปี 60 ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน “มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน” ถ้าหากดูทิศทางการพัฒนาประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จะพบว่า 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์สำคัญ มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมโดยตรง นั่นคือ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์” แสดงให้เห็นว่าประเทศจะมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ด้านคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบ ซึ่งจาก (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้กำหนด 5 ยุทธศาสตร์สำคัญที่แบ่งระยะเวลาการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี โดยระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้เน้นการแก้ไขปัญหาพื้นฐานเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่ง และเร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในส่วนที่ไม่สมบูรณ์หรือเป็นคอขวดตามแนวเส้นทางหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง เพื่อสตาร์ทตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในระยะแรก กระทรวงคมนาคม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action […]

รัฐเตรียมออกมาตรการ คุมเข้มผู้ขับขี่ รถยนต์สาธารณะ ติด GPS คาดก่อนสงกรานต์นี้ชัดเจน

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่สถาบันพระปกเกล้า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่รัฐบาลสนับสนุนให้รถยนต์ติดกล้องในรถยนต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเป็นหลักฐานต่างๆว่า ขณะนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาดูข้อดีข้อเสีย โดยเฉพาะว่าจะออกเป็นกฎหมายหรือเป็นคำสั่งมาตรา44 ขณะนี้ขอดูข้อดีข้อเสียอีกเล็กน้อย เพราะจะไปบังคับใช้เลยคงไม่ถูกนัก เนื่องจากขณะนี้เรายังคิดว่าราคายังแพงอยู่ จะทำให้ถูกลง เช่น การลดภาษีให้กับผู้ที่นำเข้ามาขาย ราคาขายจะได้ถูกลงและประชาชนจะได้ติดกล้องจำนวน มากๆ ก็ต้องรอมาตรการบริหารในด้านอื่นๆควบคู่กันไปด้วย เมื่อถามว่าทำไมถึงไม่ออกเป็นกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบการรถยนต์ติดกล้องมาตั้งแต่ต้น นายวิษณุกล่าวว่าก็กำลังคิดอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งคิดว่ารถยนต์ใหม่ควรต้องมีการบังคับให้ติดตั้ง รวมทั้งการบังคับให้ติด GPS บนรถสาธารณะบริการโดยเน้นรถที่บรรทุกผู้โดยสารสาธารณะ ส่วนรถยนต์บุคคลคงไม่ได้ไปบังคับ จะเน้นที่รถขนส่งคนและขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถบรรทุก ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาบังคับให้ติด GPS โดยมีการหารือและศึกษาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งดังกล่าวออกมานานแล้ว โดยต้องการให้มีมาตรการชัดเจนออกมาก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ โดยคาดโทษว่าถ้าถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วยังไม่สามารถออกกฎหมายบังคับใช้ได้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตนก็คงมีปัญหา ฉะนั้นเรื่องดังกล่าวจะสามารถบังคับใช้ทันก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้อย่างแน่นอน ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/468251