กรมขนส่งเชิญชวน!!! ลดอุบัติเหตุทางถนน แนะเลือกใช้บริการรถเช่าเหมาถูกกฎหมายป้ายเหลือง

กรมขนส่งเชิญชวน!!! ลดอุบัติเหตุทางถนน แนะเลือกใช้บริการรถเช่าเหมาถูกกฎหมายป้ายเหลือง

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ลดอุบัติเหตุทางถนน แนะ!! เลือกใช้บริการรถเช่าเหมา ถูกกฎหมาย เป็นป้ายเหลือง มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย คนขับมีประสบการณ์ชำนาญเส้นทาง วางแผนการเดินทาง มีจุดพักรถและจุดเปลี่ยนผู้ขับรถชัดเจน พบไม่ปลอดภัย ไม่เป็นธรรม แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

          นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อการเดินทางในทุกช่วงเทศกาลอย่างปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่ใกล้จะมาถึง กรมการขนส่งทางบก ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นช่วงเทศกาล ภายใต้การรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) กรมการขนส่งทางบกขอแนะนำข้อควรรู้เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนตกลงเลือกใช้บริการดังนี้ ด้านผู้ประกอบการ มีความเป็นมืออาชีพ ประวัติการเดินรถดี มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ด้านตัวรถ จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ(ป้ายเหลือง) มีสมุดจดบันทึกข้อมูลประจำรถและต้องบันทึกในสมุดประจำรถให้ครบถ้วน มีการติดตั้ง GPS Tracking  เพื่อการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่และการใช้ความเร็วของรถแบบ Realtime ผ่าน application“DLT GPS”ทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะแสดงผลเช่นเดียวกันกับข้อมูลที่แสดงในศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก และศูนย์ฯ GPS ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ และเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมโดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทุกกรณีผ่านทาง application ด้านคนขับ ต้องมีประสบการณ์และชำนาญเส้นทาง หากเป็นรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ ที่สามารถบรรทุกคนได้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบกประเภทที่ 2, 3 และ 4 เท่านั้น นอกจากนี้ต้องมีแผนการเดินทาง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถ จุดพักรถและจุดเปลี่ยนผู้ขับรถชัดเจน และควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน

          รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการพิจารณาเลือกผู้ประกอบการที่มีประวัติการให้บริการดี ตรวจสอบความพร้อมด้านตัวรถพนักงานขับรถแล้ว ก่อนการเลือกใช้บริการควรได้เห็นตัวรถก่อนการว่าจ้าง หรือขอหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อนำมาตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และตรวจสอบประวัติการให้บริการย้อนหลัง รวมถึงการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อที่ก่อนออกเดินทางจะได้ตรวจสอบว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตรงตามที่ตกลง และตรงกับที่ทำสัญญาหรือไม่ หากพบทะเบียนรถไม่ตรงกับในสัญญา สภาพรถไม่ปลอดภัย คนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภทรถ ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที และสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ระหว่างการเดินทาง ต้องเปลี่ยนคนขับเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือให้หยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก่อนที่จะขับรถต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ทั้งนี้หมั่นสังเกตอาการคนขับรถ หากคนขับฝ่าฝืนกฎหมายหรือขับรถประมาทเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ให้ตักเตือนและขอความร่วมมือให้ขับรถด้วยความปลอดภัย หรือแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบเพื่อแก้ไขปัญหา หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ขอให้ร้องเรียนมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

แหล่งที่มา : https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2278

Leave a Reply

Your email address will not be published.