กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ

กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ

วันนี้ที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ” ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่ ฯ

กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่ เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ
การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยกลางและอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับรถโดยสารขนาดเล็กที่จะนำมาแทนรถตู้โดยสาร และรถตู้โดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะของประเทศ

วันนี้ที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ” ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่ เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม รับฟังข้อเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กและรถตู้โดยสาร

นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งความปลอดภัยคมนาคม
โดยหน่วยงานในสังกัดร่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะจะสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้กระทรวงคมนาคมจึงให้กรมการขนส่งทางบกศึกษาและกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ
รวมถึงกำหนดอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับรถตู้โดยสารสาธารณะที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากผู้ประกอบการขนส่ง
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในระยะเร่งด่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 และต่อเนื่อง
ให้เกิดความปลอดภัยตลอดทั้งปี

อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
Pr-Press_New_139_21_March_2017

ที่มา : https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=1644

Leave a Reply

Your email address will not be published.